Den selvejende institution

Arresødal Hospice er etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse.

Bestyrelsen forestår, som den selvejende institutions højeste myndighed, den overordnede ledelse inden for rammerne af fondslovgivningen, fundats og offentligt økonomisk tilsyn. Hospicelederen varetager den daglige drift af hospice og refererer til bestyrelsen.

Retningslinier og principper for den palliative indsats
Arresødal Hospice overholder de til enhver tid fastsatte ”Faglige retningslinjer for palliativ indsats” (Sundhedsstyrelsen 1999) og følger de reviderede retningslinjer med ”Anbefalinger for den palliative indsats” (Sundhedsstyrelsen 2011) i overensstemmelse med WHO´s definition (2002) og principper for palliativ indsats:

”Palliativ indsats er en klinisk arbejdsform, som fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art".

Den lindrende indsats:     

  • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
  • bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces
  • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
  • tilbyder støttefunktion for at hjælpe patienten så aktivt som muligt indtil døden
  • tilbyder støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, der gives med livsforlængende formål

Hospice tilbyder den bedst mulige palliative indsats til alvorligt syge og døende mennesker, hvor helbredelse ikke skønnes mulig, og for hvem døden kan forventes inden for en overskuelig fremtid.

Indsatsen omfatter symptomlindring, pleje, omsorg samt støtte til pårørende, hvor et højt fagligt niveau sikres gennem kontinuerlig integrering af den nyeste viden på området.

Læs mere i:

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner